Dnes je pondelok, 13.júl 2020, meniny má: Margita
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

Hlavné mesto predkladá mestským poslancom na schválenie rozvojový rozpočet

december 06, 2017 - 16:31
Rozpočet hlavného mesta na rok 2018 plánuje celkové príjmy vo výške 368,2 mil. eur, čo predstavuje medziročné navýšenie o 7,3%. V rovnakej sume sú plánované aj výdavky mesta. Medziročný nárast príjmov je výsledkom dobrého hospodárenia mesta v roku 2017, zapojenia prebytku hospodárenia z roku 2016 v hodnote 27 mil. eur, ale aj medziročnými zvýšenými príjmami z dane z príjmov fyzických osôb či z dane za ubytovanie. Poslanci mestského zastupiteľstva budú rozpočet schvaľovať vo štvrtok 7. decembra.

„Mestu sa darí, čoho dôkazom je rozvojový rozpočet na rok 2018. Prioritami rozpočtu sú veľké dopravné projekty, oprava ciest, čistota a revitalizácia verejných priestranstiev. Výraznejšie chceme podporovať vzdelávanie, viac sa zamerať na sociálnu pomoc a pomoc ľuďom bez domova. Navýšime aj výdavky na podporu kultúry a občianskych aktivít,“povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.   

Oproti tohtoročnému rozpočtu sa na rok 2018 vyčlenilo mnohonásobne viac prostriedkov na poslanecké priority. Kým v roku 2017 to bolo 450 000 eur, tento rok sa podporia projekty za 2 250 000 eur. Zvýšené príjmy mesta zároveň predstavujú aj zvýšené príjmy mestských častí. Hlavné mesto tak významným spôsobom prispieva k ich rozvoju. V rozpočte sa počíta aj s návrhom na zmenu financovania hlavného mesta a mestských častí. Na financovanie solidarity pre mestské časti sa vyčlenila suma 1,95 mil. eur.

V rámci financovania zo zdrojov Európskej únie sa mesto zameria najmä na podporu projektov v oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry. Najväčšou investičnou akciou v roku 2018 bude modernizácia električkovej trate – Karlovesko - Dúbravská radiála. Ďalej sa bude pokračovať v prípravných prácach na modernizácii Vajnorskej a Ružinovskej radiály  a pokračovať v prácach na budovaní nosného dopravného systému v úseku Janíkov dvor - Šafárikovo námestie,  2. časť Bosákova – Janíkov dvor. Súčasťou rozpočtu  sú aj ďalšie rozvojové projekty zamerané na udržateľný energetický rozvoj, podporu elektromobility (URBAN -E) či projekty na podporu cyklodopravy.    

V oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry sa zvýšia výdavky na opravy ciest, chodníkov a priechodov a budovanie cyklotrás. Mesto sa zameria na veľké dopravné projekty, ako sú napríklad križovatky Rusovská – Lenardova, Ivánska – Vrakunská – Trnavská, Vrakunská – Podunajská – Komárovská, Detvianska – Kubačova – Rustaveliho, kruhový objazd Vrakuňa a iné. Pokračovať a bude v budovaní cyklotrás Starohájska, Hodžovo námestie, Mlynská dolina – Lesopark, úsek Patrónka – Lesopark, cyklotrasa Trnavská – Bajkalská, úsek OC Centrál - Trnavská a príprava nových projektových dokumentácií. V rozpočte sú zahrnuté aj financie na výstavbu nových parkovísk Pri Kríži, Röntgenová, záchytné parkovisko cintorín Vrakuňa. V oblasti infraštruktúry verejných priestranstiev a zelene mesto zafinancuje budovanie parkov na Molecovej v Karlovej Vsi, v Dúbravke Pri Kríži, v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova a Mestský park Komenského.

Mesto navyšuje aj výdavky na šport, kultúru a voľný čas. Konkrétnym príkladom je zabezpečenie výdavkov na prípravu výstavby nového depozitára pre Galériu a Múzeum mesta. Zároveň sa významne navyšujú aj výdavky na bezpečnosť v meste, ktorú zabezpečuje mestská polícia. Pokračuje a aj v projekte Občianskeho rozpočtu, v ktorom môžu sami občania rozhodnúť o použití časti prostriedkov mesta. Rovnako bude pripravená aj interaktívna verzia rozpočtu formou prehľadnej „smart“ aplikácie. 

Rozpočet počíta aj so znižovaním zadlženosti mesta a podriadených organizácií. V porovnaní s rokom 2017, kedy bola zadlženosť 188 mil. eur, klesne zadlženosť mesta v roku 2017 na 175 mil. eur. Pôjde o najnižšiu zadlženosť mesta od roku 2010. V percentách to predstavuje 49,25%.

Hlavné mesto očakáva v roku 2018 aj nové, zvýšené výdavky, a to také, ktoré doposiaľ mesto nemalo a s ktorými sa nepočítalo. Kvôli zmene pravidiel preplácania eurofondov na dopravné stavby, musí hlavné mesto musí zabezpečiť v rozpočte dodatočné financie na spolufinancovanie EU projektov vo výške 25% namiesto pôvodných 5%. Na rok 2018 je to čiastka 10 mil. eur, na celé programové obdobie do roku 2022 je to čiastka 76 mil. eur. Ďalšie nutné  výdavky sú v programe základných umeleckých škôl a centier voľného času, čo je  originálna kompetencia  hlavného mesta hradená z vlastných príjmov mesta. Hlavné mesto tiež financuje neštátne školské zariadenia (najmä materské škôlky), čo predstavuje viac ako 11,5 mil. eur ročne. Medziročne dochádza k ďalšiemu zvýšeniu výdavkov pre neštátne školy približne o 1,1 mil. eur.

Foto: pixabay.com

- - Inzercia - -