Dnes je streda, 27.marec 2019, meniny má: Alena
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Ambulatná pohotovostná služba: Kde ju po novom nájdete a koľko za jej návštevu zaplatíte?

júl 02, 2018 - 16:50
Doteraz existujúcu Lekársku službu prvej pomoci (LSPP) nahradí ambulantná pohotovostná služba (APS), ktorá bude fungovať v pracovných dňoch v čase od 16. do 22. hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7. do 22. hodiny. Kde ju nájdete a koľko vás to bude stáť?

Na MZ SR prebehlo výberové konanie na výber organizátora ambulatnej pohotovostnej služby. Vzhľadom na to, že v 1. kole nebol pre Bratislavský kraj úspešný žiaden žiadateľ, ministerstvo po vzájomnej dohode od 1. júla 2018 dočasne poverilo:

- zabezpečovaním APS pre dospelých pre spádové územie: 

• Bratislava I, Bratislava II a Bratislava III: NOVAPHARM, s.r.o., Šancová 110, Bratislava mestská časť Staré Mesto, 
• Bratislava IV a Bratislava V: MED STAR, s. r. o., Strečnianska 13, Bratislava - mestská časť Petržalka,

- zabezpečovaním APS pre deti a dorast pre spádové územie:

• Bratislava a Senec: Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, Bratislava

Ambulantná pohotovostná služba K 1. júlu 2018 dochádza v zmysle novelizovanej právnej úpravy k podstatným zmenám, kedy zaniká lekárska služba prvej pomoci  a vzniká ambulantná pohotovostná služba, ktorá poskytuje rovnaký druh zdravotnej starostlivosti ako doterajšia LSPP. Dochádza však k podstatným zmenám v ordinačných hodinách APS a vo výške poplatkov za poskytnutú APS.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci APS je výška úhrady poistenca za spracovanie údajov zistených pri poskytovaní APS 2 eurá, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady. Ak bol poistenec následne odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady v ambulancii APS 0 eur.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci pevnej APS formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa pevná APS poskytuje, je výška úhrady 10 eur, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady:

a) 10 eur, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak,

b) 2 eurá, ak poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje APS, alebo

c) 2 eurá, ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí APS.

V zmysle zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej zo zdravotného poistenia v znení zákona 257/2017 Z. z. je od povinnosti úhrady pri poskytnutí APS oslobodený poistenec, ktorému bola poskytnutá:

1. APS v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz vznikol preukázateľne v dôsledku užitia alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku užitého iným spôsobom, ako bolo odporučené lekárom,
2. APS a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
3. APS, ak je poistenec maloletým dieťaťom a o poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiada zariadenie, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Titulná foto: shutterstock.com

- - Inzercia - -