Dnes je utorok, 07.apríl 2020, meniny má: Zoltán
Čas čítania
4 minutes
Zatiaľ prečítané

S akým rozpočtom budú v roku 2020 hospodáriť jednotlivé bratislavské samosprávy?

január 05, 2020 - 16:51
Nedávno sme vám priniesli informáciu, s akým rozpočtom bude hospodáriť hlavné mesto. Dnes sa pozrieme na vybrané mestské časti a Bratislavský samosprávny kraj. Najväčším zdrojom príjmov mestských časti sú daňové príjmy. Tie pozostávajú z troch zložiek, je to daň z príjmov fyzických osôb, daň z nehnuteľnosti a miestne dane (daň z verejného priestranstva a poplatok za rozvoj). Treba tiež pripomenúť, že takmer polovica rozpočtu ide na financovanie školstva (normatívne financovanie).

Bratislavský samosprávny kraj bude v roku 2020 hospodáriť s rozpočtom  210 miliónov eur. Z tejto sumy je takmer 40 miliónov eur určených na investičné projekty.  V roku 2018 hospodáril s rozpočtom  184 miliónov eur a v roku 2019 to bolo viac ako 19o miliónov.

Bratislavská župa bude v roku 2020 pokračovať v investičnom programe, kde sa zameria na rekonštrukcie centier odborného vzdelávania a prípravy (za takmer 6 miliónov eur). Investície budú smerovať aj do údržby a obnovy cestnej infraštruktúry (13 miliónov eur) či rekonštrukcie budov školských, kultúrnych a sociálnych zariadení (spolu za viac ako 12 miliónov eur). V oblasti kultúry plánuje Bratislavský kraj rozbehnúť dva dôležité projekty – veľkú rekonštrukciu Bratislavského bábkového divadla a Divadla Aréna.

Bratislavské Staré Mesto bude v roku  hospodáriť s rozpočtom viac ako 27 miliónov eur. V roku 2018 hospodárilo s rozpočtom viac ako 24 miliónov a v roku 2019 to bolo viac ako 25 miliónov.

Staré Mesto si tento rok  prilepší napríklad aj o daň, ktorú zaplatí Americká ambasáda a samozrejme, tak ako ostatné mestské časti, aj o čiastku, o ktorú sa navýšila daň z nehnuteľností. Okrem toho má mestská časť ešte dotáciu od vlády vo výške 200.000 eur na dobudovanie zariadenia opatrovateľskej služby. 

Najviac financií, viac ako 12 miliónov eur, pôjde budúci rok na oblasť školstva, ktorá je definovaná základnými a materskými školami v pôsobnosti mestskej časti vrátane školských jedální a školských klubov. Okrem školstva investuje mestská časť aj do sociálnych služieb 4,5 milióna eur, kultúry 917.000 eur, životného prostredia 1,67 milióna eur i cestnej dopravy jeden milión eur. Oblasť životného prostredia, ktorého súčasťou je zabezpečenie čistoty komunikácií a verejných priestranstiev, oblasť odpadového hospodárstva, výsadba a starostlivosť o zeleň, letničky a trvalky, polievanie, hnojenie a kosenie zelených plôch, rovnako ako pravidelná deratizácia. Oblasť cestnej dopravy, v ktorej sú zahrnuté výstavba, opravy a údržba ciest a chodníkov v správe mestskej časti, oprava historickej dlažby v centre mesta, rozvoj cyklotrás, ale tiež údržba dopravného značenia a kanalizačných vpustov

Petržalka bude v roku 2020 hospodáriť s rozpočtom 44 miliónov eur. V roku 2018 to bolo 36 miliónov a  v roku 2019 viac ako 39 miliónov. 

Najviac peňazí, viac ako 26 miliónov eur, by malo ísť do vzdelávania. Mestská časť sa chce zameriavať na  rekonštrukcie budov, napríklad rekonštrukcie materských a základných škôl, rozširovanie kapacít i budovanie nových odborných učební. Na životné prostredie je vyčlenených viac ako 2,5 milióna eur, okrem iného sa počíta s vybudovaním ďalšieho oploteného výbehu pre psov, či nových kontajnerových stanovíšť, ale aj revitalizáciu verejných detských ihrísk. Na kultúru by malo poputovať okolo 2,4 milióna eur, viac ako dva milióny eur pôjde na sociálnu oblasť. Viac ako 900.000 eur by malo ísť na dopravu a komunikácie, vyše 888.000 eur na šport a okolo 108.000 eur na územný rozvoj.

Ružinov a Nové Mesto  začne aj tento rok v rozpočtovom provizóriu. Rozpočet uvedených mestských častí na rok 2020 budú miestni poslanci schvaľovať v mesiacoch január, február,  teda na prvom tohtoročnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Ružinov ako dôvod uvádza všeobecne záväzné nariadenia (daň z nehnuteľnosti), ktoré  schválilo mestské zastupiteľstvo. Práve toto nariadenie vo veľkom ovplyvňuje štruktúru rozpočtu. Na jar by mala mať mestská časť k dispozícii aj  pol milióna eur, ktorý poskytla vláda na vypracovanie projektu novej plavárne.

Ružinov plánuje budúcu rok výrazné investície do obnovy niekoľkých detských ihrísk, ciest, chodníkov, ale tiež do rekonštrukcie hasičskej zbrojnice či výstavby novej základnej školy a materskej školy. Investície si vyžiada aj zavádzanie parkovacej politiky a vytváranie rezidenčných zón, samospráva nezabúda ani na granty.

Nové Mesto neuvádza dôvody rozpočtového provizória. V roku 2020 sa plánuje venovať napríklad vybudovaniu novej škôlky na Teplickej ulici, o čo sa snažia už dva roky. Taktiež plánuje zrekonštruovať dve športoviská na Ladzianskeho ulici a na Jelšovej ulici. Plánujú tiež rekonštruovať základnú školu na Kalinčiakovej ulici, vybudovať dve nové triedy v základnej škole na Odborárskej ulici či vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a nadstavbu jedálne s kuchyňou v Základnej škole Cádrova.

Dúbravka bude v roku 2020 hospodáriť so sumou 18,5 milióna eur. V roku 208 to bolo približne 14,5 milióna eur a v roku 2019 z viac ako 15 200 000 eur.  

Príjmy by mali byť o tri milióny vyššie, ako je očakávaná skutočnosť za rok 2019. Vyše polovica plánovaných výdavkov, 9 731 700 eur, je alokovaná pre oblasť vzdelávania. Výdavky v oblasti prostredia pre život, v ktorej sú zarátané starostlivosť o zeleň, čistenie verejných priestranstiev či detské ihriská sú plánované vo výške 2 370 000 eur. Na kultúru ráta návrh so sumou 822.000 eur, z toho je 659  000 eur určených na podporu Domu kultúry v Dúbravke, na údržbu a opravy komunikácií, vrátane zimnej údržby a výstavby parkovísk má ísť 720 000 eur. Na sociálne služby vyčlenili v návrhu 562.000 eur.

 Karlova Ves bude v roku 2020 hospodáriť so sumou vo výške 16 993 406 eur. V roku 2018 to bolo 15 362 787 eur  a vroku 2019 hospodárila mestská časť so sumu viac ako  14,5 milióna eur. 

Polovica z rozpočtu poputuje na školstvo a vzdelávanie. Ďalších 600-tisíc eur plánuje Karlova Ves investovať do rekonštrukcie svojich školských budov. Na obnovu základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici a materskej školy Kolískova pôjde ďalších 470-tisíc eur z projektu DELIVER. Tie by mali slúžiť na kompletnú obnovu budov, čím sa zníži ich energetická náročnosť a výrazne sa skvalitní prostredie na výuku detí. Budovanie nových parkovacích kapacít a chodníkov je ďalšou oblasťou, do ktorej investuje mestská časť najviac prostriedkov z rozpočtu. Viac ako 764-tisíc eur pôjde do budovania nových parkovacích miest a domov. Najväčšou položkou je 470-tisíc eur na vybudovanie nadstavby parkoviska na ulici Ľudovíta Fullu. Na výstavbu nových chodníkov plánuje Karlova Ves použiť zo svojho rozpočtu 80-tisíc eur. Pre svoj podnik verejnoprospešných služieb Karlova Ves vyčlenila 850 tisíc eur. Použije ich predovšetkým na údržbu a celkovú starostlivosť o verejné priestory a zeleň v Karlovej Vsi.

Daň z príjmu fyzických osôb a daň z nehnuteľnosti sú príjmom magistrátu, ktorý ich podľa dohodnutých kritérií prerozdeľuje medzi mestské časti. 

 

- - Inzercia - -